Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 16 of 16 (0.013 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:nationallibraryofscotland AND subject:"Bible"
[texts]Eachdraidh beatha Chriosd ann am briathran a' Bhiobuill (Volume 1893) - McRury, John, fl. 1893-1902
Title on added t.p.: The life of Christ in the words of the Scriptures
Keywords: Bible
Downloads: 18
[texts]Scripture extracts : for the use of the schools supported by the Gaelic School Society in the Highlands and Islands in Scotland - Society for the Support of Gaelic Schools in the Highlands and Islands of Scotland
Added t.p. in Gaelic, entitled: Earrrannan de'na scriobtairibh
Keywords: Bible
Downloads: 173
[texts]Sailm Dhaibhidh, maille ri Laoidhean o'n Scrioptur Naomha : chum bhi air an seinn ann an aora'Dhia (Volume 1812) - Smith, John, 1747-1807
Page 199 is misnumbered '190' ; p. 265 is misnumbered '165'
Keywords: Bible
Downloads: 160
[texts]Letters and other documents, on the subject of a new translation of the Sacred Scriptures into Gaelic : with notes - Ross, Thomas, 1768-1843
HM
Keywords: Bible
Downloads: 118
[texts]Am Biobull : biblos-biblia - Matheson, John, of Lochgilphead
HM
Keywords: Bible
Downloads: 246
[texts]Leabhraichean Ioib, nan Salm, Ghnath-fhocal, agus Eclesiastes : air son nan sgoilean - Society for Promoting Christian Knowledge (Great Britain)
HM
Keywords: Bible
Downloads: 282
[texts]Mineachadh air earran de Mhata XXIV, agus XXV : maille ri comharraidhibh teachd Chriosd le neulaibh neimh, eadhon, foillseachadh gloire an de mhoir agus ar slanughir Iosa Criosd - Lillingston, John William
HM
Keywords: Bible
Downloads: 155
[texts]The righteousness of God = Fireantachd Dh: air a tional o mhineachadh air an Litir a chum nan Romanach (Volume 1849) - Haldane, Robert, 1764-1842
Translation of: The righteousness of God, extracted from Exposition of the Epistle to the Romans
Keywords: Bible
Downloads: 66
[texts]The Gaelic paraphrases : their origin and history - Masson, Donald Tolmie
"From the Transactions of the Gaelic Society of Inverness"--Cover
Keywords: Bible
Downloads: 214
[texts]Criosd an t-eadarmheadhonair 'n a Righ : searmoin mu Fhianuis Eaglaise Saoire na h-Alba, a rinneadh ann an Eaglais Shaoir Ghaidhealaich Dhuneidin, air a cheud la de 'n Bhliadhna 1860 - Maclauchlan, Thomas, 1816-1886
HM
Keywords: Bible; Sermons, Scottish Gaelic
Downloads: 121
[texts]Eachdraidh nan ainmhidhean ainmicht' anns na Sgriobtuiribh - Kinniburgh, R. (Robert)
BC
Keywords: Animals in the Bible
Downloads: 274
[texts]Eadar-mhineachadh air Salm CXXX : anns am bheil nadur agus firinn maitheanas peacaidh air an cur an ceill : agus cor anama ann an amhghar o chionta peacaidh, agus air fhuasgladh le sealladh de mhaitheanas ann an Dia, air fhosgladh (Volume 1896) - Owen, John, 1616-1683
Translation of: A practical exposition of the 130th Psalm
Keywords: Bible; Forgiveness of sin
Downloads: 19
[texts]Am Biobull, agus fulangais Chriosd - Religious Tract Society (Great Britain)
Title from caption
Keywords: Jesus Christ; Bible
Downloads: 202
[texts]Histor an Testamant Coz hag an Testamant Nevez - Morvan, aotrou
"Moulet evit an pevare guei'ch"--T. p
Keywords: Bible stories, Breton
Downloads: 1,340
[texts]"Cumail gu daingean samhladh bhriathar falla" : searmoin - Muir, William, 1787-1869
Translation note in English
Keywords: Bible; Sermons, Scottish Gaelic; Sermons, Scottish
Downloads: 162
[texts]"Cumail gu daingean samhladh bhriathar falla" : searmoin - Muir, William, 1787-1869
Translation note in English
Keywords: Bible; Sermons, Scottish Gaelic; Sermons, Scottish
Downloads: 115
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts